Praca dyplomowa

Zajmowanie się tak ważnym obowiązkiem każdego studenta, jakim jest praca dyplomowa, wymaga odpowiedniego podejścia do wybranego tematu. Konieczne jest wybranie tematyki leżącej w kręgu zainteresowań studenta, takiej, która nie byłaby zbyt obszerna. Niezbędne może być nieraz odrzucenie części leżących w ramach jednego tematu zagadnień.

Oprócz tematu, praca dyplomowa powinna posiadać też jasny cel oraz strukturę. Zarówno temat, cel, jak i ramy tekstu powinny zostać określone we wstępie, który najczęściej pisany jest jednocześnie, jako ostatni rozdział dzieła. Po przedstawieniu wstępnych rozważań warto starannie napisać rozdział teoretyczny skupiający się na przedstawieniu najnowszej literatury na temat danego zagadnienia. Dalej przedstawiana jest analizowana sytuacja na konkretnym przykładzie. Kolejno stawiana jest teza poparta różnego rodzaju argumentami.